Καλέστε μας τώρα στο 217 7000 600

FAQ Φωτοβολταϊκών

ΕΓΓΡΑΦΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
(για τον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου μέσω του οποίου θα διενεργείται ο οικονομικός συμψηφισμός)

2. Αντίγραφο άδειας οικοδομής

3. Σχέδιο κάτοψης στέγης/δώματος σύμφωνα με την άδεια οικοδομής

4. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης:
Τίτλος κυριότητας οικοπέδου (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι:

α) Το έργο της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδότησης
β) Μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό του κτιρίου επί του οποίου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ ηλιακός θερμοσίφωνας).
γ) Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν εγγράφως συμφωνήσει για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος
δ) Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση είναι αληθή.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο συνιδιοκτήτης/ες θα δηλώνει επιτρέπει/ουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο συγκεκριμένο ακίνητο.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει ότι καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της Υπεύθυνης Δήλωσης του μηχανικού

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ιδιοκτήτης θα δηλώνει την νομιμότητα της εγκατάστασης, βάσει των όρων που ισχύουν στο αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο.

Ποια είναι η διαδικασία της σύνδεσης βήμα προς βήμα;

ΒΗΜΑ 1: Επικοινωνία με την avelion και ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις δυνατότητες εγκατάστασης ενός Φ/Β συστήματος στον χώρο σας.

ΒΗΜΑ 2: Εκπόνηση τεχνικής μελέτης εγκατάστασης και ενεργειακής απόδοσης.

ΒΗΜΑ 3: Κατάθεση έγγραφης γνωστοποίησης εργασιών και αίτησης σύνδεσης στο τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πρέπει να απαντήσει σε 20 ήμερες.

ΒΗΜΑ 4: Διαδικασία δανειοδότησης, σε περίπτωση που απαιτηθεί η παροχή τραπεζικού δανείου.

ΒΗΜΑ 5: Υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με την ΔΕΗ και έργα σύνδεσης (ολοκλήρωση σε 20 ήμερες).

ΒΗΜΑ 6: Εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.

ΒΗΜΑ 7: Κατάθεση αίτησης σύμβασης συμψηφισμού και πάγιας τραπεζικής εντολής.

ΒΗΜΑ 8: Υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με την ΔΕΗ.

ΒΗΜΑ 9: Δήλωση ετοιμότητας και ενεργοποίηση της σύνδεσης. Πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ.

Πόση είναι η απαιτούμενη επιφάνεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων;

Για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε στέγη κτιρίου απαιτούνται περίπου 7 – 10 τμ ανά kW ενώ για εγκατάσταση σε δώμα περίπου 12 – 15 τμ ανά kW.

Τι είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προωθεί την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές μονάδες τοποθετημένες σε στέγες κτιρίων και εγκαταστάσεων. Επιδοτώντας την τιμή πώλησης της κιλοβατώρας, επιτυγχάνεται γρήγορη απόσβεση της επένδυσης και υψηλά περιθώρια κέρδους σε ορίζοντα 25ετίας.

Που μπορεί να εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα;

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ/1079/Β/04.06.2009 παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ισχύος μέχρι 10kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις και κυρίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα των Φ/Β συστημάτων έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το Φ/Β σύστημα.
Ακόμα, δικαίωμα ένταξης έχουν και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ποιες πολεοδομικές διατάξεις ισχύουν;

Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτίρια επιτρέπεται να γίνει στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία χώρου κύριας ή βοηθητικής κατοικίας ή ημιυπαίθριου από την διάταξη των συστημάτων. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου και του φρεατίου ανελκυστήρα.
Σε περίπτωση τοποθέτησης σε στέγη, αυτή θα πρέπει να γίνεται εντός του περιγράμματος της στέγης, ακολουθώντας την κλίση της, ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική εικόνα του κτιρίου.
Όταν τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται στο δώμα του κτιρίου, οι αποστάσεις από το στηθαίο του δώματος θα πρέπει να είναι το λιγότερο 0,50μ. για λόγους ασφαλείας.

Χρειάζομαι κάποια ειδική άδεια για την εγκατάσταση;

Όχι, πλέον δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες κτιρίων για ισχύ έως 100KWp.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την εγκατάσταση Φ/Β συστήματος;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος στο κτίριο όπου εγκαθίσταται. Επιπλέον, μέρος των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό της ιδιοκτησίας του κυρίου που εγκαθίστανται το Φ/Β σύστημα πρέπει να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο χώρο που εγκαθίσταται το σύστημα (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών). Αν πρόκειται για επιχείρηση, να μην έχετε πάρει άλλη επιδότηση για εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

Θα πουλάω όλο το ρεύμα που θα παράγω στη ΔΕΗ ή την περίσσειά του αφαιρώντας την οικιακή κατανάλωσή μου;

Όλη η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 55 λεπτά την κιλοβατώρα (0,55 €/kWh), τιμή εγγυημένη για 25 χρόνια. Εσείς εξακολουθείτε να αγοράζετε ρεύμα από τη ΔΕΗ για την οικιακή σας κατανάλωση και να το πληρώνετε στην τιμή που το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 10-12 λεπτά την κιλοβατώρα). Γι’ αυτό το λόγο η ΔΕΗ εγκαθιστά έναν ακόμα μετρητή, πέρα από αυτόν που υπάρχει ήδη στο σπίτι σας, για να μετράει και το παραγόμενο ρεύμα και να γίνεται ο συμψηφισμός παραγωγής – κατανάλωσης.

Η οροφή μου θα αντέξει το βάρος ενός φωτοβολταίκού συστήματος;

Το μέσο βάρος ενός Φ/Β συστήματος είναι 20 με 25 κιλά ανά τμ, ποσό αμελητέο για το βάρος που έχει σχεδιαστεί να αντέχει μια στέγη. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται έλεγχος στατικής επάρκειας της οροφής πριν από την τοποθέτηση.

Πως γίνεται ο συμψηφισμός της αξίας της παραγόμενης – πωλούμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;

Η πίστωση από την παραγόμενη ενέργεια Φ/Β συστήματος εμφανίζεται στο λογαριασμό ρεύματος του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Ουσιαστικά ο λογαριασμός ρεύματος επέχει θέση τιμολογίου αγοράς.
Το ποσό αυτό της πίστωσης συμψηφίζεται με τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με τη ΔΕΗ. Στην περίπτωση που ο συνολικός λογαριασμός ρεύματος είναι πιστωτικός, τότε το ποσό πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κυρίου του Φ/Β συστήματος στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος

Ποια η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;

Η τιμή της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα ορίζεται σε 0,55€/kWh για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται τα έτη 2009, 2010 και 2011. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019.
Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος γίνει μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη σύναψη συμψηφισμού, τότε ως τιμή αναφοράς θα λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο έτος που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του συστήματος.

Πότε γίνεται η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα;

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της παροχής ρεύματος, δηλ. εφαρμόζεται ο ίδιος κύκλος καταμέτρησης με αυτόν της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη ένδειξης κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης τότε η εκκαθάριση της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα θα γίνεται στην ημερομηνία της επόμενης ημερομηνίας προγραμματισμένης καταμέτρησης.

Πότε ενεργοποιείται η σύνδεση του Φ/Β συστήματος;

Η ενεργοποίηση της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος πραγματοποιείται από την αρμόδια Περιοχή του Δικτύου της ΔΕΗ μετά α) την παραλαβή αντιγράφου της Σύμβασης Συμψηφισμού από τον Προμηθευτή β) την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας με τα αναγκαία συνημμένα σε αυτή και γ) την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του κυρίου του Φ/Β συστήματος με την οποία θα δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση στην εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος.

Είμαι οικιακός καταναλωτής. Πρέπει να ανοίξω βιβλία στην εφορία;

Είτε είστε επιτηδευματίας είτε όχι, δεν θα έχετε καμία φορολογική υποχρέωση απέναντι στην εφορία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα έσοδά σας από την πώληση του ρεύματος στην ΔΕΗ δεν φορολογούνται.

Το πρόγραμμα αφορά σε όλη την επικράτεια;

Ναι, για την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά (π.χ. Ιόνια νησιά, Σποράδες) με όριο εγκατεστημένης ισχύος τα 10 KWp και για τα μη συνδεδεμένα νησιά τα 5 KWp.

Τι γίνεται στην περίπτωση πολυκατοικίας με πολλές ιδιοκτησίες; Μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Για να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα σε κοινόχρηστο χώρο (ταράτσα) πολυκατοικίας, πρέπει να συναφθεί πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας ή έγγραφη συμφωνία όλων των ιδιοκτητών. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν μόνον οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκπροσωπούνται από το διαχειριστή ή έναν εκ των κυρίων των οριζόντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.
Σε περίπτωση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της ταράτσας, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση, αν δεν υπάρχει περιορισμός από διάταξη του κανονισμού της πολυκατοικίας. Σημειώνεται πως ανεξάρτητα από τους ιδιοκτήτες και την επιφάνεισ μπορεί να εγκατασταθεί μόνο ενα φωλτοβολταΙκό σύστημα σε πολυκατοικία, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις.

Πόση ενέργεια περίπου παράγει ένα φωτοβολταϊκό;

Είναι αρκετά εύκολο να υπολογιστεί περίπου πόση ενέργεια παράγει ένα Φ/Β σύστημα. Η μέτρηση της παραγωγής του συστήματος γίνεται σε κιλοβατώρες σε ετήσια βάση. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο ετησίως γύρς στις 1.150-1.450 κιλοβατώρες ανά κιλοβάτ εγκατάστασης (KWh/KWp ανά έτος). Στις νότιες περιοχές της χώρας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει περισσότερο ηλεκτρισμό από ό,τι στις βόρειες.

Τι πρέπει να προσέξω ιδιαίτερα για να είναι σταθερή η απόδοση του Φ/Β συστήματος στη στέγη μου, επομένως και η απόδοση της επένδυσής μου;

Αρχικά το κόστος της εγκατάστασης (υπολογισμός κόστους – μέγιστου οφέλους) και τον προσανατολισμό και την κλίση των πάνελ (να βλέπουν προς το Νότο με επιθυμητή κλίση περίπου 30 μοιρών).

Πολύ σημαντική είναι και η επιλογή των φωτοβολταϊκών πάνελ, τα οποία πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και απόδοσης και να συνοδεύονται από εγγύηση προϊόντος. Επιπλέον, η μελέτη και η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδεκευμένους μηχανικούς και τεχνικούς, για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και η μέγιστη απόδοση του συστήματος.

Τέλος, τα Φ/Β πρέπει να καθαρίζονται συχνά, για να αποτρέπεται η μείωση της απόδοσης από την σκόνη, την ρύπανση και τα πουλιά.

Επιλέγοντας την Avelion είστε σίγουροι ότι θα έχετε τον καλύτερο συνδυασμό κόστους – οφέλους, καθώς οι έμπειροι μηχανικοί και τεχνικοί μας θα φροντίσουν για την εγκατάσταση ενός πλήρως αποδοτικού φωτοβολταϊκού συστήματος χρησιμοποιώντας τα κορυφαία υλικά της αγοράς των φωτοβολταϊκών.

Πότε υπογράφεται σύμβαση συμψηφισμού για το Φ/Β σύστημα;

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει Σύμβαση Προμήθειας στο όνομα του κυρίου του Φ/Β συστήματος. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Ποια η διάρκεια της σύμβασης συμψηφισμού του Φ/Β συστήματος;

Η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ της ΔΕΗ και του κυρίου του Φ/Β συστήματος έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος.

Πότε λύεται η σύμβαση συμψηφισμού;

Η Σύμβαση Συμψηφισμού λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση του διαστήματος των 25 ετών. Σε περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος αλλάξει προμηθευτή τότε λύεται η σύμβαση αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα σύμβαση συμψηφισμού για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα. Τυχόν λύση της Σύμβασης Προμήθειας επιφέρει αυτοδικαίως και τη λύση της Σύμβασης Συμψηφισμού.

Ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού στην περίπτωση που ο κύριος του Φ/Β συστήματος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησής του και άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών (περίοδος αποκατάστασης).

Ο κύριος του Φ/Β συστήματος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμψηφισμού χωρίς την επίκληση κάποιου σπουδαίου λόγου, κατόπιν υποβολής σχετικού εγγράφου, εντός διαστήματος 15 ημερών από την επίδοση του εγγράφου.

Γιατί είναι απαραίτητη η ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα;

Η ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα είναι απαραίτητη, για να υπάρχει μια ενοποιημένη αντίληψη για την εξοικονόμηση ενέργειας από τα νοικοκυριά. Επί της ουσίας, δεν είναι περιβαλλοντικά δέον να παράγεται και να πωλείται ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και να καλύπτονται οι ανάγκες ζεστού νερού με συμβατικούς θερμοσίφωνες που καταναλώνουν τεράστια ποσότητα ενέργειας.

Ποια η παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα;

Ως παραγόμενη ενέργεια από το Φ/Β σύστημα θεωρείται η παραγόμενη ενέργεια, μείον της μικρής απορροφούμενης ενέργειας για ίδια κατανάλωση από το inverter τη νύχτα και τυχόν συνοδευτικό εξοπλισμό (πχ. κάμερα, συναγερμός). Για το λόγο αυτό ο μετρητής του Φ/Β συστήματος είναι διπλής εγγραφής (μέτρηση παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σύστημα – μέτρηση απορροφούμενης ενέργειας).

Η επιφάνεια του δώματος ή της στέγης είναι πολύ μεγάλη. Μπορoύν να εγκατασταθούν πολλά φωτοβολταϊκά συστήματα;

Όχι. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός μόνο συστήματος ανά κτίριο (με ορισμένες εξαιρέσεις).

Πως μπορώ να μάθω πόσο θα αποδώσει η τοποθέτηση ενός συστήματος στην δική μου ταράτσα;

Πατώντας εδώ και συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία, θα δείτε την ενδεικτική απόδοση ενός συστήματος τοποθετημένου στο δώμα ή την στέγη σας.

Θα υποστεί φθορές ή θα χρειαστεί να αφαιρεθεί η μόνωση της ταράτσας;

Η εταιρεία μας, με το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό που διαθέτει και ακολουθώντας όλους τους σχετικούς κανονισμούς, προσπαθεί πάντα να ελαχιστοποιήσει τις φθορές που προκαλούνται στην μόνωση της οροφής.

Θα υπερθερμανθεί η οροφή μου με την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών;

Όχι. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι η θερμοκρασία στα δωμάτια ακριβώς κάτω από την ταράτσα με τα φωτοβολταϊκά είναι αισθητά πιο χαμηλή τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς τα φωτοβολταϊκά δρουν σαν σκίαστρο απορροφώντας τις ακτίνες του ήλιου.

Τα έσοδα είναι αφορολόγητα και για τις επιχειρήσεις;

Ναι, τα έσοδα από την πώληση του ρεύματος στη ΔΕΗ είναι αφορολόγητα και για τις μικρές επιχειρήσεις, εκτός από την περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης των κερδών, οπότε ισχύει η τρέχουσα φορολογία περί διανομής κερδών.

Τι εννοούμε με τον όρο «πολύ μικρές επιχειρήσεις» ;

Εννοούμε επιχειρήσεις με προσωπικό λιγότερο των 10 ατόμων και με ετήσιο κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως 2 εκ. ευρώ.